Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 5. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất có đáp án

  • 970 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Những nơi nào sau đây trong năm không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mặt Trời lên thiên đỉnh là hiện tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa. Ở vùng nội chí tuyến có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 2 lần/năm, chí tuyến Bắc và Nam có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 1 lần/năm, vùng ngoại chí tuyến (từ vòng cực về hai cực Bắc/Nam) không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh.


Câu 2:

Mặt Trời lên thiên đỉnh là hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mặt Trời lên thiên đỉnh là hiện tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa. Ở vùng nội chí tuyến có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 2 lần/năm, chí tuyến Bắc và Nam có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 1 lần/năm, vùng ngoại chí tuyến không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh.


Câu 3:

Những nơi nào sau đây trong năm có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mặt Trời lên thiên đỉnh là hiện tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa. Ở vùng nội chí tuyến có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 2 lần/năm, chí tuyến Bắc và Nam có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 1 lần/năm, vùng ngoại chí tuyến không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh.


Câu 4:

Nơi nào sau đây trong một năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mặt Trời lên thiên đỉnh là hiện tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa. Ở vùng nội chí tuyến có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 2 lần/năm. Ở xích đạo rơi vào ngày 21/3 và 23/9 có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh.


Câu 5:

Tại cùng một thời điểm, nếu ở phía tây đường chuyển ngày quốc tế là ngày 28/02/2022 thì ở phía đông sẽ là ngày

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nếu đi từ phía tây sang phía đông (theo chiều tự quay của Trái Đất) qua kinh tuyến 180° thì lùi lại một ngày lịch, còn nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 180° thì phải tăng thêm một ngày lịch -> Tại cùng một thời điểm, nếu ở phía tây đường chuyển ngày quốc tế là ngày 28/02/2022 thì ở phía đông sẽ là ngày 27/02/2022.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận