Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập chương 6 có đáp án

  • 647 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng với hoạt động của các nhân tố hình thành đất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sự hình thành đất chịu tác động của nhiều nhân tố (đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian và con người), các nhân tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình hình thành đất. Ví dụ: Khí hậu có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành đất, tác động đến sự phát triển của các nhân tố khác như đá mẹ, địa hình, sinh vật,…


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với mối quan hệ giữa động vật và thực vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thực vật, động vật và vi sinh vật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong chuỗi thức ăn. Nơi có thảm thực vật xanh tốt thuận lợi cho động vật ăn cỏ, ở đó có các động vật ăn thịt lấy động vật ăn cỏ làm thức ăn; vi sinh vật cũng có điều kiện hoạt động phân giải chất hữu cơ mạnh mẽ. Động vật còn có mối quan hệ với thực vật về nơi cư trú. Những nơi thảm thực vật phong phú thường có nhiều loài động vật cư trú.


Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng với ảnh hưởng của đất tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sự phát triển và phân bố của thực vật chịu ảnh hưởng của các đặc tính lí, hoá và độ phì của đất. Mỗi loài thực vật phát triển thích hợp ở mỗi loại đất nhất định. Một số loài động vật không thích ánh sáng thường trú ẩn trong các hang ở dưới đất.


Câu 4:

Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc vào môi trường đới lạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kiểu thảm thực vật thuộc vào môi trường đới lạnh là đài nguyên.


Câu 5:

Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc vào môi trường đới ôn hoà?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kiểu thảm thực vật thuộc vào môi trường đới ôn hoà là rừng cận nhiệt ẩm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận