Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập chương 9 có đáp án

  • 411 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các thành phần kinh tế có tác động với nhau như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các thành phần kinh tế có tác động qua lại với nhau, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật.


Câu 2:

Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, có thể phân chia thành nguồn lực

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cách phân loại phổ biến hiện nay là căn cứ vào phạm vi lãnh thổ và nguồn gốc hình thành. Căn cứ vào nguồn gốc, có thể phân loại thành các nguồn lực vị trí địa lí, tự nhiên và kinh tế - xã hội. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, có thể phân chia thành nguồn lực nội lực (nguồn lực trong nước) và ngoại lực (nguồn lực ngoài nước).


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng về nguyên nhân của sự phát triển không giống nhau giữa các vùng kinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Những khác biệt về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, những nguyên nhân lịch sử… đã dẫn đến sự phát triển không giống nhau giữa các vùng.

Như vậy, “khác biệt về quy mô lãnh thổ” không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển không giống nhau giữa các vùng.


Câu 4:

Dựa vào căn cứ nào để phân chia thành các nguồn lực vị trí địa lí, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế - xã hội?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cách phân loại phổ biến hiện nay là căn cứ vào phạm vi lãnh thổ và nguồn gốc hình thành. Căn cứ vào nguồn gốc, có thể phân loại thành các nguồn lực vị trí địa lí, tự nhiên và kinh tế - xã hội. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, có thể phân chia thành nguồn lực nội lực (nguồn lực trong nước) và ngoại lực (nguồn lực ngoài nước).


Câu 5:

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các ngành là quá trình thay đổi tích cực, phù hợp với

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các ngành là quá trình thay đổi tích cực, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia. Ví dụ ở Việt Nam quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận