Trắc nghiệm: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) có đáp án

  • 2603 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Không thể dùng cụm chủ-vị để mở rộng thành phần câu nào ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Trong các câu sau, câu nào không phải là câu dùng cụm chủ-vị làm thành phần câu? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Trong những cặp câu dưới đây, cặp câu nào không thể gộp lại thành một câu có cụm C-V làm thành phần câu mà không thay đổi ý nghĩa của chúng? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Câu nào không dùng cụm chủ - vị để mở rộng?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận