Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9 (có đáp án): Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 2) (P1)

  • 2330 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.


Câu 2:

Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng bền vững.


Câu 3:

Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.


Câu 4:

Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là

Xem đáp án

Đáp án : B

Lời giải: Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là pháp luật


Câu 5:

Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận