Đề số 1 (Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực)

  • 3972 lượt thi

  • 53 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là nội dung quyền bình đẳng

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ nhân thân.


Câu 2:

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc tôn trọng danh dự, uy tín của nhau là bình đẳng trong quan hệ

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc tôn trọng danh dự, uy tín của nhau là bình đẳng trong quan hệ nhân thân.


Câu 3:

Vợ chồng có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo là nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Vợ chồng có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo là nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ nhân thân.


Câu 4:

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.


Câu 5:

Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong mối quan hệ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong mối quan hệ  nhân thân và tài sản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận