Trắc nghiệm: Hầu trời (Tản Đà) có đáp án

  • 1707 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ý nào sau đây chưa chính xác khi nói về Tản Đà?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 2:

Bài thơ “Hầu trời” của Tản Đà được viết bằng:

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 3:

Trong bài thơ “Hầu trời”, nhà thơ Tản Đà được mời lên Thiên đình để làm gì?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 4:

Dòng nào sau đây không thể hiện cái ngông của Tản Đà trong bài “Hầu trời”?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 5:

Nét độc đáo về nghệ thuật của bài thơ "Hầu trời" là:

Xem đáp án

=> Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận