Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 4. Đơn chất nitrogen có đáp án

  • 64 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nitrogen thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.


Câu 2:

Khí nào sau đây trong không khí chiếm thể tích lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nitrogen chiếm khoảng 78% thể tích không khí.


Câu 3:

Công thức hoá học của diêm tiêu Chile là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sodium nitrate (NaNO3) còn được gọi với tên là diêm tiêu Chile.


Câu 4:

Tính chất nào sau đây của nitrogen không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nitrogen (M = 28) nhẹ hơn không khí (M = 29).


Câu 5:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào nitrogen đóng vai trò chất khử?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

N02+ O2 2N+2O

Trong phản ứng này, số oxi hoá của N tăng từ 0 lên +2, do đó N2 đóng vai trò là chất khử.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận