Trắc nghiệm Hóa 11 KNTT Bài 22: Ôn tập chương 5 có đáp án

  • 291 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cả phenol và ethyl alcohol đều phản ứng được với

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2


Câu 2:

Bậc alcohol của 2-methylbutan-2-ol là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Bậc alcohol của 2-methylbutan-2-ol là bậc III vì nguyên tử carbon liên kết với nhóm –OH có bậc III.


Câu 3:

Khi nghiên cứu về phenol người ta có nhận xét sau. Nhận xét đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phenol là thể hiện tính acid yếu, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.


Câu 4:

Phản ứng đặc trưng của dẫn xuất halogen là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Liên kết C-X phân cực về phía nguyên tử halogen nên phản ứng đặc trưng của dẫn xuất halogen là phản ứng thế nguyên tử halogen.


Câu 5:

Ethyl alcohol được tạo ra khi?

Xem đáp án
Ethyl alcohol được tạo ra khi? A. Thuỷ phân sucrose.     B. Lên men glucose. C. Thuỷ phân đường maltose.     D. Thuỷ phân tinh bột. (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận