Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Cân bằng trong dung dịch nước có đáp án

  • 110 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong nước muối, phân tử NaCl phân li trong nước tạo các ion \[N{a^ + },C{l^ - }\] nên dung dịch này dẫn điện.


Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong nước, HNO3 phân li: \[HN{O_3}(aq) \to {H^ + }(aq) + NO_3^ - (aq)\]nên HNO3 là chất điện li.


Câu 3:

Chất nào sau đây không phải chất điện li?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì các chất điện li là KOH, H2S, HNO3


Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì NaOH là một base mạnh, các phân tử đều phân li ra ion:

\[NaOH \to N{a^ + } + O{H^ - }\]


Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

HF là một acid yếu

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu A. KCl. B. HF. C. HNO3. D. NH4Cl (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận