Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ có đáp án

  • 92 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Theo thuyết cấu tạo hóa học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo thuyết cấu tạo hóa học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định.


Câu 2:

Đồng phân là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đồng phân là những chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử.


Câu 3:

Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cặp chất là đồng phân của nhau: CH3-CH2-CH2-OH và CH3-CH(OH)-CH3 vì có cùng công thức phân tử là C3H8O.


Câu 4:

Hai chất CH3COOCH3 và HCOOCH2CH3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hai chất CH3COOCH3 và HCOOCH2CH3 là đồng phân cấu tạo.


Câu 5:

Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm methylen (CH2) được gọi là hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm methylen (CH2) được gọi là hiện tượng đồng đẳng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận