Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Hydrocarbon không no có đáp án

  • 448 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm không no, mạch hở, có một liên kết đôi C=C.


Câu 2:

Alkyne là những hydrocarbon có đặc điểm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Alkyne là những hydrocarbon có đặc điểm không no, mạch hở, có một liên kết ba C≡C.


Câu 3:

Hợp chất nào sau đây là một alkene?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm không no, mạch hở, có một liên kết đôi C=C.

Ví dụ: CH3-CH=CH2.


Câu 4:

Hợp chất nào sau đây là một alkyne?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Alkyne là những hydrocarbon có đặc điểm không no, mạch hở, có một liên kết ba C≡C.

Ví dụ: CH3-CH2-CCH.


Câu 5:

Alkene là các hydrocarbon không no, mạch hở, có công thức chung là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Alkene là các hydrocarbon không no, mạch hở, có công thức chung là CnH2n (n ≥ 2).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận