Trắc nghiệm: Lai tân (Hồ Chí Minh) có đáp án

  • 1090 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Từ “chong đèn” trong câu “Chong đèn, huyện trưởng làm công việc” có nghĩa gì?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 2:

Sắc thái châm biếm, mỉa mai của bài thơ thể hiện ở câu thơ nào?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 3:

Bài thơ "Lai Tân" được viết bằng

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 4:

Bài thơ "Lai Tân" là của tác giả nào?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 5:

Ban trưởng ở nhà lao Lai Tân có tật xấu nào?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận