Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến (có đáp án)

  • 2601 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở của các tầng lớp nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở hình thành quan hệ bóc lột giữa tầng lớp lãnh chúa phong kiến và nông nô bằng địa tô

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Từ thế kỉ XVI đến XIX chế độ phong kiến phương Đông có đặc điểm gì nổi bật? 

Xem đáp án

Lời giải:

Từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến phương Đông bước vào thời kì khủng hoảng suy vong. Đến giữa thế kỉ XIX, hầu hết các nước đều rơi vào tình trạng lệ thuộc hoặc là thuộc địa của các nước tư bản phương Tây

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Khoảng thời gian nào đánh dấu sự phát triển toàn thịnh của chế phong kiến châu Âu?

Xem đáp án

Lời giải:

Các giai đoạn phát triển của chế độ phong kiến châu Âu:

- Hình thành vào khoảng thế kỉ V; xác lập và hoàn thiện vào khoảng thế kỉ X

- Phát triển toàn thịnh từ thế kỉ XI - XIV

- Khủng hoảng, suy vong từ thế kỉ XV - XVI

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Xã hội phong kiến phương Đông được xác lập dựa quan hệ bóc lột giữa

Xem đáp án

Lời giải:

Xã hội phong kiến phương Đông được xác lập dựa quan hệ bóc lột giữa địa chủ với nông dân lĩnh canh (tá điền) bằng địa tô

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hình thái kinh tế - xã hội tiếp sau xã hội cổ đại là gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Xã hội phong kiến là chế độ xã hội tiếp sau xã hội cổ đại. Nó được hình thành trên cơ sở tan rã của xã hội cổ đại.

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Phan Lự

Bình luận


Bình luận