Thi Online Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (938 - 1009) có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (938 - 1009) có đáp án

  • 1066 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ngô Quyền xưng vương vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, bỏ chức Tiết độ sứ và đóng đô ở Cổ Loa (nay thuộc Đông Anh, Hà Nội) (SGK - Trang 51)


Câu 2:

Người đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong hoàn cảnh nước nhà rối ren, ở Hoa Lư (Ninh Bình) xuất hiện một người có tài cầm quân là Đinh Bộ Lĩnh, đánh đâu thắng đó được suy tôn là Vạn Thắng Vương. Trong hai năm (966 - 967), ông đã sử dụng sức mạnh quân sự kết hợp với những biện pháp mềm dẻo để thu phục và dẹp yên 12 sứ quân, thống nhất đất nước (SGK - Trang 52)


Câu 3:

Người đã chỉ huy nhân dân Đại Cồ Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Người đã chỉ huy nhân dân Đại Cồ Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là Lê Hoàn.


Câu 4:

Vua Đinh Tiên Hoàng đã đặt quốc hiệu nước ta là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), lấy niên hiệu là Thái Bình, đúc tiền “Thái Bình hưng bảo”, khẳng định vị thế độc lập của Đại Cồ Việt (SGK - Trang 53)


Câu 5:

Đơn vị hành chính cấp cơ sở trong bộ máy chính quyền dưới thời Đinh - Tiền Lê là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Thời Đinh, chính quyền địa phương gồm các cấp: đạo (châu) => giáp => xã.

- Thời Tiền Lê, ở địa phương, năm 1002, vua đổi đạo thành lộ, phủ, châu, rồi đến giáp. Đơn vị cơ sở là xã.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận