Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 10:Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX có đáp án (Phần 2)

  • 2058 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Sự kiện nào là mốc mở đầu cho quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào Trung Quốc?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Trong những năm 1840-1842, thực dân Anh tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc của chủ nghĩa thực dân phương Tây

 


Câu 2:

Phong trào Nghĩa Hoà đoàn ở Trung Quốc là phong trào đấu tranh của lực lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, một phong trào nông dân chống đế quốc bùng nổ ở miền Bắc Trung Quốc, đó là phong trào Nghĩa Hòa đoàn.


Câu 3:

Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Tân Hợi trên thực tế đã kết thúc?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ngày 29-12-1911, một chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc. Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời. Tuy nhiên, những người lãnh đạo không kiên quyết lại vội vã thương lượng, đưa Viêm Thế Khải – vốn là một đại thần của nhà Thanh lên thay Tôn Trung Sơn (2-1912) làm Tổng thống. Cách mạng coi như chấm dứt.


Câu 4:

Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là Tôn Trung Sơn


Câu 5:

Nội dung cơ bản của học thuyết Tam dân là  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Tôn Trung Sơn đã đề ra Học thuyết Tam dân với nội dung cơ bản: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc

 

 


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

B

1 năm trước

Bluey Greentea

Bình luận


Bình luận