Trắc nghiệm: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận có đáp án

  • 1448 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đọc lại bài “Một thời đại trong thi ca” của Hoài Thanh (Ngữ văn 11, tập 2) và xác định chủ đề nghị luận.

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 3:

Vấn đề nghị luận của văn bản “Về luân lí xã hội ở nước ta” của Phan Châu Trinh được thể hiện ở? 

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 4:

Mục đích viết văn bản “Về luân lí xã hội ở nước ta” của Phan Châu Trinh là gì?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 5:

Văn bản tóm tắt văn bản nghị luận cần diễn đạt? 

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận