Dạng 42. Liên hệ giữa cường độ dòng điện với mật độ và tốc độ của các hạt mang điện có đáp án

  • 484 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 3:

Hai dòng điện không đổi (1) và (2) có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện theo thời gian như hình vẽ

Hai dòng điện không đổi (1) và (2) có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện theo thời gian như hình vẽ  a) Hãy tính điện lượng do dòng điện (1) đi qua tiết diện thẳng của dây trong khoảng thời gian từ  (ảnh 1)

a) Hãy tính điện lượng do dòng điện (1) đi qua tiết diện thẳng của dây trong khoảng thời gian từ  t1=2 s đến  t2=4 s.

b) Hãy tính điện lượng do dòng điện (2) đi qua tiết diện thẳng của dây trong khoảng thời gian từ  t1=3 s đến  t2=6 s.

Xem đáp án

a) Điện lượng do dòng điện (1) đi qua tiết diện thẳng của dây trong khoảng thời gian từ  t1=2 s đến  t2=4 sΔq1=I1t2t1=542=10C

b) Điện lượng do dòng điện (2) đi qua tiết diện thẳng của dây trong khoảng thời gian từ t1=3 s  đến t2=6 s  Δq2=I2t4t3=363=9C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận