Dạng 8. Bài toán thời gian – quãng đường có đáp án

  • 283 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Một vật dao động điều hoà với phương trình  x=4cos5πtcm. Từ thời điểm ban đầu, thời điểm đầu tiên vật có tốc độ bằng nửa tốc độ cực đại là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Tại thời điểm ban đầu vật ở vị trí biên     x=A, x=0

Vật có tốc độ bằng nửa tốc độ cực đại tại vị trí có li độ x=±A32=±23cm

Thời điểm đầu tiên vật có tốc độ bằng nửa tốc độ cực đại   t=tAA32=T12=2πω.12=2π5π.12=130s.


Câu 3:

Một vật dao động điều hoà với phương trình  x=4cos5πtcm. Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc bằng nửa độ lớn vận tốc cực đại là

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Ta có A=4cmω=5πradsT=2πω=0,4s, φ=0

Tại t=0x0=4cm=A

v=12vmaxx2A2+v2vmax2=1xA=±1-122=±32x=±32A

Ban đầu x0=A  và  v>0 nên ta lấy vị trí x=-32A và đi theo chiều dương:


Câu 4:

Một vật dao động điều hòa với Biên độ A và chu kỳ T Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài  A2 

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Thời gian ngắn nhất khi vật có tốc độ lớn nhất nên vật lấy vị trí cân bằng làm vị trí đối xứng 

Để vật đi được quãng đường có độ dài A2  thì vật đi qua 2 vị trí cách vị trí cân bằng một khoảng là A22.

Mà thời gian để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí  x=A22 là T8.

Nên thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A2  là 2T8=T4.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận