Trắc nghiệm: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê có đáp án

  • 2440 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Tác giả của bài "Hồi hương ngẫu thư" là ai? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Dịch nghĩa câu thơ “Hương âm vô cải, mấn mao tồi” có nghĩa là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Tâm trạng của tác giả trong bài thơ là? 

Xem đáp án

Đáp án: C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Cô Đơn

Bình luận


Bình luận