Trắc nghiệm: Nghĩa của câu có đáp án

  • 1137 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho 2 câu

a Thằng bé ăn mỗi một bát cơm.

b Thằng bé ăn những một bát cơm.

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 2:

Cho 2 câu:

- Bây giờ mới tám giờ.

- Bây giờ đã tám giờ.

 

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 3:

Khi viết: “Cũng may thị Nở vào” thì tác giả cho rằng: 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 4:

Qua suy nghĩ của Thị Nở về Chí Phèo: “Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết”, ta có thể rút ra kết luận nào sau đây?

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 5:

Khi thị Nở nghĩ về Chí Phèo: “Phải cho hắn ăn tí gì mới được”, thì ý của thị là:

Xem đáp án

ð Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận