Trắc nghiệm Ngữ văn 12 (có đáp án ) : Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

  • 1404 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đối tượng nào sau đây là đối tượng của văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi?

Xem đáp án

Đáp án : C


Câu 2:

Các nội dung của một bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: D 


Câu 3:

Đọc đề bài và trả lời câu hỏi: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan

Nội dung chính cần viết trong đề bài trên là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Đọc đề bài và trả lời câu hỏi: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan

Thao tác nghị luận nào phù hợp với đề bài trên?

Xem đáp án

Đáp án: A 


Câu 5:

Đọc đề bài và trả lời câu hỏi: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan

Nội dung chính cần viết trong đề bài trên là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận