Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Tìm hiểu chung nhìn về Vốn văn hóa dân tộc

  • 1173 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đoạn trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của tác giả nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đoạn trích Nhìn về vốn văn hóa dân tộc được trích từ bài tiểu luận nào của Trần Đình Hượu?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Bài tiểu luận Vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc được in trong cuốn:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc được trích từ phần bao nhiêu của bài tiểu luận Vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nhan đề đoạn trích Nhìn về văn hóa dân tộc do người biên soạn đặt. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án:

- Đúng

- Nhan đề Nhìn về vốn văn hóa dân tộc do người biên soạn đặt


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận