Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

  • 1195 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ngữ cảnh là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Yếu tố nào sau đây không thuộc ngữ cảnh?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Quan hệ vị thế là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Thành ngữ nào sau đây nói về một quy tắc trong giao tiếp?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Nhân vật giao tiếp là người:

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận