Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 (có đáp án): Vài nét về Hoàng Phủ Ngọc Tường

  • 1558 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra tại :

Xem đáp án

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9/9/1937 tại thành phố Huế.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Ngoài sáng tác văn học, Hoàng Phủ Ngọc Tường từng làm công việc nào sau đây?

Xem đáp án

Năm 1960 – 1966: Hoàng Phủ Ngọc Tường dạy học tại trường Quốc Học Huế

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng tham gia chiến đấu bằng văn nghệ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc nào?

Xem đáp án

Năm 1966 – 1975: Hoàng Phủ Ngọc Tường thoát li gia đình lên chiến khu, tham gia cuộc kháng chiến chống Mĩ bằng hoạt động văn nghệ

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận