Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 7 Phân tích Chiếu cầu hiền

  • 1248 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Câu văn “Người hiền xuất hiện ở đời, thì như ngôi sao sáng trên trời cao” nói lên nội dung gì?

Xem đáp án

Câu văn trên so sánh người hiền  tài như vì sao tinh tú. Đề cao vị trí, vai trò của người hiền tài.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong phần 1, tác giả đề cập mối quan hệ giữa hiền tài và thiên tử là gì?

Xem đáp án

Tác giả mượn ý trời, xem việc người hiền tài về với thiên tử là hợp quy luật, nếu người hiền tài tự giấu mình là trái ý trời.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Đáp án không thể hiện đúng thái độ của sĩ phu Bắc Hà:

Xem đáp án

Thái độ của sĩ phu Bắc Hà:

- “Kẻ sĩ ẩn trong ngòi khe trốn tránh việc đời”: kẻ sĩ mai danh ẩn tích uống phí tài năng.

- “Những bậc tinh anh trong triều đương phải kiêng dè không dám lên tiếng”: người ra làm quan thì giữ mình không dám nói thẳng

- Nhiều người có tài năng còn chưa chịu ra giúp nước

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Câu văn nào cho thấy rõ nhất niềm chờ mong khắc khoải người hiền ra giúp nước của vua Quang Trung?

Xem đáp án

Câu văn thể hiện niềm khắc khoải chờ mong người hiền tài ta giúp nước của vua Quang Trung: “Nay trẫm đang ghé chiếu lắng nghe, ngày đêm mong mỏi, nhưng những người học rộng tài cao chưa thấy ai tìm đến”.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong “Chiếu cầu hiền” vua Quang Trung đã thẳng thắn thừa nhận thực trạng nào dưới đây của triều đại mới do mình đứng đầu?

Xem đáp án

Thực trạng:

- Triều đình chưa ổn định

- Biên ải chưa yên, dân chưa lại sức

- Ân đức vưa chưa thấm nhuần khắp nơi

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận