Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 7 Tìm hiểu chung Xin lập khoa luật

  • 1131 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

"Xin lập khoa luật" có xuất xứ từ đâu?

Xem đáp án

Bài Xin lập khoa luật trích từ bản điều trần số 27: Tế cấp bát điều

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Mục đích của "Xin lập khoa luật" là:

Xem đáp án

Xin lập khoa luật bàn về sự cần thiết của luật pháp đối với xã hội nhằm mục đích thuyết phục triều đình cho mở khoa Luật.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

1.     Mối quan hệ luật pháp với đạo đức.

2.     Nêu trách nhiệm, vị trí của pháp luật với xã hội

3.     Mối quan hệ của luật Pháp với Nho giáo

Trình tự đúng của bố cục văn bản "Xin lập khoa luật" là: 

Xem đáp án

Bố cục tác phẩm:

- Phần 1 (từ đầu…quốc dân giết): Nêu trách nhiệm, vị trí của pháp luật với xã hội

- Phần 2 (tiếp…chất phác): Mối quan hệ của luật Pháp với Nho giáo

- Phần 3 (còn lại): Mối quan hệ luật pháp với đạo đức.

Đáp án A


Câu 4:

Tác phẩm nào dưới đây thể hiện tư tưởng canh tân đất nước?

Xem đáp án

Tác phẩm Xin lập khoa luật thể hiện tư tưởng canh tân đất nước

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Giá trị nội dung của tác phẩm "Xin lập khoa luật" là:

Xem đáp án

Với cái nhìn tiến bộ và tinh thần trách nhiệm, Nguyễn Trường Tộ đã chỉ rõ vai trò của pháp luật đối với sự ổn định của xã hội. Tư tưởng ấy của ông dù được nói đến cách đây hàng trăm năm nhưng đến nay vẫn có nguyên giá trị.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận