Trắc nghiệm Ôn tập chuyên đề một số quy luật của vỏ địa lí có đáp án

  • 724 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lí cần hết sức chú ý đến vấn đề nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lí cần hết sức chú ý đến các thành phần của tự nhiên vì sự can thiệp vào mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí sẽ gây phản ứng dây chuyền tới các thành phần khác (khi một thành phần thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của các thành phần tự nhiên khác).


Câu 2:

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần trong lớp vỏ địa lí.


Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm của lớp vỏ địa lí?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Giới hạn của lớp vỏ Trái Đất: Là lớp vỏ cứng, độ dày từ 5 - 70km (ở lục địa); Cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau (thứ tự các tầng đá từ ngoài vào là: trầm tích, granit, badan).

- Giới hạn của lớp vỏ Địa lí là: Trên: Phía dưới của lớp ôdôn; Dưới: Đáy vực thẩm đại dương và đáy lớp vỏ phong hóa ở lục địa; Chiều dày khoảng 30 - 35km => Chiều dày lớp vỏ địa lí ở lục địa là đến hết lớp vỏ phong hóa.

=> Nhận định: Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí là giới hạn trên của tầng bình lưu là chính xác nhất.


Câu 4:

Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân cơ bản làm thay đổi lượng nước của sông ngòi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Yếu tố là nguyên nhân cơ bản làm thay đổi lượng nước của sông ngòi là lượng mưa tăng lên. Lượng mưa tăng, nguồn cung cấp nước cho sông ngòi tăng -> Lượng nước của sông, suối sẽ tăng theo.


Câu 5:

Biểu hiện về sự tác động của khí quyển tới thổ nhưỡng quyển là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhiệt độ, độ ẩm là đặc trưng của khí hậu (thuộc khí quyển); quá trình phân hủy đá và hình thành đất (thổ nhưỡng quyển) => Khí quyển ảnh hưởng đến quá trình hình thành thổ nhưỡng => Biểu hiện: nhiệt độ và độ ẩm lớn thúc đẩy quá trình phá hủy đá và hình thành đất nhanh hơn là sự tác động của khí quyển tới thổ nhưỡng quyển.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận