Trắc nghiệm: Ôn tập phần Tiếng Việt học kỳ 2 có đáp án

  • 1978 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Thế nào là từ đồng âm? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Thế nào là từ đồng nghĩa? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Dòng nào sau đây nhận định đúng về từ trái nghĩa? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của thành ngữ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Điệp ngữ là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận