Trắc nghiệm: Ôn tập phần Văn học có đáp án

  • 1121 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ nào nguyên văn bằng chữ Hán? 

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 2:

Dòng nào nêu đúng tên các nhà thơ trung đại: “công khai khẳng định cá tính độc đáo của mình. Thơ văn của họ thể hiện sự bức bối của lịch sử muốn tung phá cái khuân khổ chật hẹp, tù túng, và giả dối của chế độ phong kiến trong thời kì suy thoái”.

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 3:

Dòng nào nêu đúng những biểu hiện của sự phân hóa trong văn học Việt Nam 1900-1945?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 4:

Dòng nào nêu đúng các tác phẩm được xếp vào loại trào phúng?

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 5:

Những yếu tố cơ bản nào cần chú ý khi đọc các tác phẩm xuôi hiện đại?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận