Trắc nghiệm: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) có đáp án

  • 1129 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Văn bản chính luận sử dụng các phương tiện diễn đạt đặc trưng nào?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 4:

Mục đích của văn bản chính luận là:

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 5:

Tác phẩm nào sau đây không phải là văn bản chính luận?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận