Trắc nghiệm: Quan Âm Thị Kính có đáp án

  • 2121 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Dòng nào sau đây nhận định đúng nhất về chèo ? 

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Tích truyện trong chèo được khai thác từ đâu ? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Dòng nào sau đây nhận định đúng nhất về nội dung của chèo ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Khi tìm hiểu kịch bản chèo, cần chú ý yếu tố nào nhiều nhất ? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Vở chèo "Quan Âm Thị Kính" được chia làm mấy phần ? 

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận