Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 5 (có đáp án): Protêin

  • 9563 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Cho các nhận định sau:

(1) Cấu trúc bậc 1 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit

(2) Cấu trúc bậc 2 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit ở dạng co xoắn hoặc gấp nếp

(3) Cấu trúc không gian bậc 3 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit ở dạng xoắn hoăc gấp nếp tiếp tục co xoắn

(4) Cấu trúc không gian bậc 4 của phân tử protein gồm hai hay nhiều chuỗi pôlipeptit kết hợp với nhau

(5) Khi cấu trúc không gian ba chiều bị phá vỡ, phân tử protein không thực hiện được chức năng sinh học

Có mấy nhận định đúng với các bậc cấu trúc của phân tử protein?

Xem đáp án

Đáp án D

Cả 5 nhận định đều đúng.

(1) Đúng. Cấu trúc bậc 1 của phân tử prôtêin là chuỗi pôlipeptit (gồm các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit).

(2) Đúng. Cấu trúc bậc 2 của phân tử prôtêin là chuỗi pôlipeptit ở dạng co xoắn hoặc gấp nếp. Cấu trúc bậc 2 được duy trì nhờ các liên kết hiđrô.

(3) Đúng. Cấu trúc không gian bậc 3 của phân tử prôtêin là chuỗi pôlipeptit ở dạng xoắn hoặc gấp nếp tiếp tục co xoắn trong không gian 3 chiều.

(4) Đúng. Cấu trúc không gian bậc 4 của phân tử prôtêin gồm hai hay nhiều chuỗi pôlipeptit kết hợp với nhau.

(5) Đúng. Khi cấu trúc không gian ba chiều bị phá vỡ, phân tử prôtêin không thực hiện được chức năng sinh học (đây chính là hiện tượng biến tính của prôtêin).

Cho các nhận định sau: (1) Cấu trúc bậc 1 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit (ảnh 1)


Câu 2:

Đặc điểm khác nhau giữa protein với lipit?

Xem đáp án

Đáp án D

Đặc điểm khác nhau giữa prôtêin và lipit là cấu tạo theo nguyên tắc đa phân: Prôtêin được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với các đơn phân là các axit amin, lipit không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.


Câu 3:

Cho các nhận định sau về protein, nhận định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

A. Sai. Prôtêin được cấu tạo từ các loại nguyên tố hóa học chính là C, H, O, N thường có thêm S và đôi lúc có P.

B. Đúng. Prôtêin chỉ thực hiện chức năng sinh học khi có cấu trúc không gian bậc 3 hoặc bậc 4. Khi prôtêin bị mất cấu trúc không gian (hiện tượng biến tính của prôtêin) thì prôtêin cũng không thực hiện được chức năng sinh học.

C. Đúng. Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là khoảng 20 loại axit amin và người và động vật không có khả năng tự tổng hợp nên axit amin mà các axit amin này được lấy từ thức ăn.

D. Đúng. Prôtêin gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với hàng trăm axit amin.


Câu 4:

Các loại axit amin trong phân tử protein phân biệt với nhau bởi:

Xem đáp án

Đáp án B

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên prôtêin, mỗi axit amin được cấu tạo gồm 3 phần: nhóm cacboxyl (COOH), nhóm amin (NH2), gốc R. Các loại axit amin giống nhau nhóm cacboxyl, nhóm amin, khác nhau bởi gốc R.

Các loại axit amin trong phân tử protein phân biệt với nhau bởi: (ảnh 1)


Câu 5:

Tính đa dạng của phân tử protein được quy định bởi

Xem đáp án

Đáp án A

Prôtêin được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Tính đa dạng của phân tử prôtêin được quy định bởi số lượng, thành phần, trình tự các axit amin trong phân tử prôtêin.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Vũ Thị Khánh Huyền

K

5 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận