Trắc nghiệm SInh học 11 Bài 46 (có đáp án): Cơ chế điều hòa sinh sản

  • 3163 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Tuyến yên tiết ra chất nào? 

1. FSH 

2. Testosteron 

3. LH 

4. GnRH 

5. Ơstrogen 

Phương án trả lời đúng là:

Xem đáp án

Lời giải:

Tuyến yên tiết ra các chất FSH và LH

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

GnRH kích thích?

Xem đáp án

Lời giải:

GnRH kích thích tuyến yên sản sinh LH và FSH.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích:

Xem đáp án

Lời giải:

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích:

Xem đáp án

Lời giải:

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Đáp án cần chọn là: A


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

10 tháng trước

Nguyễn Hoàng Nam

Bình luận


Bình luận