Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 15. Cảm ứng ở thực vật có đáp án

  • 266 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cảm ứng ở thực vật biểu hiện bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cảm ứng ở thực vật biểu hiện bằng sự vận động của các cơ quan, bộ phận thực vật khi nhận kích thích đến từ một hướng xác định hoặc kích thích không có hướng.


Câu 2:

Phát biểu nào sai khi nói về đặc điểm cảm ứng ở thực vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

C – Sai. Cảm ứng ở thực vật có thể liên quan đến sinh trưởng hoặc không liên quan đến sinh trưởng của tế bào.


Câu 3:

Hướng động là hình thức phản ứng của cây đối với

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hướng động là hình thức phản ứng của cây đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.


Câu 4:

Thân và rễ có kiểu hướng động nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.


Câu 5:

Ứng động là hình thức phản ứng của cây đối với

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ứng động là hình thức phản ứng của cây đối với tác nhân kích thích không định hướng (không có hướng).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận