Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 2. Trao đổi nước và khoáng ở thực vật có đáp án

  • 203 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đâu không phải là vai trò của nước đối với cơ thể thực vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vai trò của nước đối với cơ thể thực vật:

- Là thành phần cấu tạo của tế bào.

- Là dung môi hòa tan các chất, tham gia vào quá trình vận chuyển các chất trong cây.

- Là nguyên liệu, môi trường của các phản ứng sinh hóa.

- Điều hòa nhiệt độ của cơ thể thực vật.

→ C sai, cấu trúc nên các thành phần của tế bào và điều tiết các quá trình sinh lí là vai trò của các nguyên tố khoáng.


Câu 2:

Khi thiếu hoặc thừa nguyên tố khoáng, thực vật có biểu hiện là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi thiếu hoặc thừa nguyên tố khoáng, thực vật có biểu hiện thành các triệu chứng quan sát trên cây như hiện tượng biến màu, biến dạng, suy giảm kích thước lá, thân, quả,…


Câu 3:

Thực vật trên cạn hấp thụ nước và khoáng từ đất chủ yếu qua rễ nhờ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thực vật trên cạn hấp thụ nước và khoáng từ đất chủ yếu qua rễ nhờ miền lông hút.


Câu 4:

Rễ hấp thụ khoáng theo cơ thể thụ động phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Rễ hấp thụ khoáng theo cơ thể thụ động phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ chất khoáng.


Câu 5:

Mạch gỗ được cấu tạo từ hai loại tế bào là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mạch gỗ được cấu tạo từ hai loại tế bào là quản bào và mạch ống.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận