Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 4. Quang hợp ở thực vật có đáp án

  • 240 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hệ sắc tố quang hợp ở cây xanh gồm hai nhóm chính là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hệ sắc tố quang hợp ở cây xanh gồm hai nhóm chính là diệp lục (chlorophyll) và carotenoid.


Câu 2:

Đâu không phải là vai trò của quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vai trò của quang hợp:

- Cung cấp nguồn chất hữu cơ, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của hầu hết sinh vật.

- Cung cấp nguồn chất hữu cơ là nguyên liệu, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp, xây dựng, y dược.

- Cung cấp nguồn năng lượng lớn duy trì hoạt động của sinh giới.

- Khí O2 được tạo ra trong quang hợp có ý nghĩa quan trọng đối với sự cân bằng O2/CO2 trong khí quyển.

→ A, C, D đúng.


Câu 3:

Pha tối sử dụng loại sản phẩm nào của pha sáng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Pha tối diễn ra nhờ nguồn năng lượng ATP và NADPH do pha sáng cung cấp.


Câu 4:

Khi nói về pha tối của quang hợp, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Pha tối của quang hợp sử dụng sản phẩm của pha sáng để đồng hóa CO2 → B sai, C đúng.

A – Sai. Pha tối diễn ra trong chất nền của lục lạp.

D – Sai. Giải phóng O2 trong quá trình phân li nước diễn ra trong pha sáng của quang hợp.


Câu 5:

Hợp chất đầu tiên được tạo thành trong chu trình Calvin là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hợp chất đầu tiên được tạo thành trong chu trình Calvin là 3 – Phosphoglyceric acid (3 - PGA).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận