Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 6. Hô hấp ở thực vật có đáp án

  • 322 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hình thức hô hấp chủ yếu ở thực vật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở thực vật, hô hấp hiếu khí là hình thức hô hấp chủ yếu.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng với vai trò của hô hấp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vai trò của hô hấp là:

- Năng lượng sinh ra từ hô hấp được sử dụng cho hầu hết các hoạt động sống của cây.

- Nhiệt năng được giải phóng ra trong hô hấp giúp duy trì nhiệt độ cơ thể, đảm bảo hoạt động sống của cơ thể thực vật diễn ra bình thường.

- Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian là nguyên liệu để tổng hợp nên các hợp chất hữu cơ trong cơ thể.

→ C là đáp án sai.


Câu 3:

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự: Đường phân → Oxy hóa pyruvate và chu trình Krebs → Chuỗi truyền electron.


Câu 4:

Kết thúc quá trình đường phân, từ một phân tử glucose thu được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kết thúc quá trình đường phân, từ một phân tử glucose thu được 2 phân tử pyruvate, 2 ATP và 2 NADH.


Câu 5:

Phát biểu nào sai khi nói về hô hấp hiếu khí?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

C – Sai. Giai đoạn chuỗi chuyền electron tạo ra nhiều ATP nhất trong quá trình hô hấp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận