Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 1. A: Phonetics and Speaking có đáp án

  • 135 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án B phát âm là /ɜː/. Các đáp án còn lại phát âm là /ɔː/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A phát âm là /ɪ/. Các đáp án còn lại phát âm là /e/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đáp án C phát âm là /u:/. Các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A phát âm là /ɑ:/. Các đáp án còn lại phát âm là /ɔ:/


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án A phát âm là /e/. Các đáp án còn lại phát âm là /æ/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận