Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 1. B: Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 100 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer

A family is made up ____ people who care about one another.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Be made up of = được tạo nên từ

Dịch: Một gia đình được tạo thành từ những người quan tâm đến nhau.


Câu 2:

All members of a family give and receive love and support ____ the others.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Tất cả các thành viên trong một gia đình cho và nhận được tình yêu và sự hỗ trợ từ những người khác.


Câu 3:

Family members reach out to one another and share ____ happy and sad time together.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

both ... and: cả cái này và cái kia

Dịch: Các thành viên trong gia đình liên hệ với nhau và chia sẻ những khoảng thời gian vui buồn cùng nhau.


Câu 4:

The family is ____ basic unit of society and is important to both individuals and communities.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Xác định danh từ bởi nghĩa khái quát của danh từ

Dịch: Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội, quan trọng đối với cả cá nhân và cộng đồng.


Câu 5:

Strong families are the foundation of strong communities, ____ a strong foundation needed to construct a sturdy building.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Giới từ “like” chỉ sự so sánh tương đồng

Dịch: Gia đình vững mạnh là nền tảng của cộng đồng vững mạnh, giống như nền tảng vững chắc cần thiết để xây dựng nên một công trình vững chắc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận