Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 1. D: Writing có đáp án

  • 75 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the first one

Effectively managing a family requires balancing time and money.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Viết lại câu bằng cách sử dụng cấu trúc câu bị động thay thế chủ động

Dịch: Quản lý hiệu quả một gia đình đòi hỏi phải cân bằng thời gian và tiền bạc.


Câu 2:

It is important that family members talk and listen to one another.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Viết lại câu bằng sử dụng cụm động từ tình thái thay thế cho cấu trúc giả định thức

Dịch: Điều quan trọng là các thành viên trong gia đình phải nói chuyện và lắng nghe lẫn nhau.


Câu 3:

You can show your love for your family through special words and actions.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Viết lại câu bằng cách nhấn mạnh vào thành phần trạng ngữ chỉ cách thức, sử dụng cấu trúc đảo ngữ

Dịch: Bạn có thể thể hiện tình yêu của mình đối với gia đình thông qua những lời nói và hành động đặc biệt.


Câu 4:

The food price will change at the end of this month.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Giá thực phẩm sẽ thay đổi vào cuối tháng này.

A. Giá thực phẩm sẽ không đổi cho đến cuối tháng này.


Câu 5:

Receiving encouragement, guidance, and training from the family makes family members feel secure.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Nhận được sự động viên, hướng dẫn, rèn luyện của gia đình khiến các thành viên trong gia đình rất yên tâm.

A. Các thành viên trong gia đình cảm thấy yên tâm khi nhận được sự động viên, hướng dẫn và đào tạo từ gia đình.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận