Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 2. B: Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 50 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below

_________ air is one of the many problems we have to solve.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Không khí ô nhiễm là một trong nhiều vấn đề chúng ta phải giải quyết.


Câu 2:

I’m disappointed _________ people have spoiled this area.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Tôi đã thất vọng vì mọi người đã làm hỏng khu vực này.


Câu 3:

We couldn’t go on a picnic as planned __________ it was raining.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Chúng tôi không thể đi dã ngoại theo kế hoạch vì trời đang mưa.


Câu 4:

If he ________ hard today, can he have a holiday tomorrow?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Câu điều kiện loại I (vế điều kiện là thì hiện tại đơn)

Dịch: Nếu anh ấy làm việc chăm chỉ ngày hôm nay, anh ấy có thể có một kỳ nghỉ vào ngày mai?


Câu 5:

The factory was accused ____ having caused higher level of pollution to the environment.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Accuse sb of st = buộc tội ai vì việc gì

Dịch: Nhà máy bị cáo buộc đã gây ô nhiễm môi trường ở mức cao hơn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận