Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 2. C: Reading có đáp án

  • 94 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.

The costs and benefits of global warming will vary greatly from area to area. For moderate climate change, the balance can be difficult to assess. But the larger the change in climate, the more negative the consequences will become. Global warming will probably make life harder, not easier, for most people. This is mainly because we have already built enormous infrastructure based on the climate we now have.

People in some temperate zones may benefit from milder winters, more abundant rainfall, and expanding crop production zones. But people in other areas will suffer from increased heat waves, coastal erosion, rising sea level, more erratic rainfall, and droughts.

The crops, natural vegetation, and domesticated and wild animals (including seafood) that sustain people in a given area may be unable to adapt to local or regional changes in climate. The ranges of diseases and insect pests that are limited by temperature may expand, if other environmental conditions are also favourable.

In its summary report on the impacts of climate change, the Intergovernmental Panel on Climate Change stated, "Taken as a whole, the range of published evidence indicates that the net damage costs of climate change are likely to be significant and to increase over time.”

What is the main idea of the passage?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ý chính của bài đọc là: Những lý do tại sao sự nóng lên toàn cầu là một vấn đề.


Câu 2:

Which of the following is TRUE as the result of global warming?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vào câu: Global warming will probably make life harder, not easier, for most people.

Dịch: Sự nóng lên toàn cầu có lẽ sẽ khiến cuộc sống của hầu hết mọi người trở nên khó khăn hơn chứ không phải dễ dàng hơn.


Câu 3:

In paragraph 2, the word “erratic” is closest in meaning to ____.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Erratic (thất thường) = unpredictable (không thể đoán trước)


Câu 4:

According to the passage, all of the following are the results of global warming EXCEPT ____.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào câu: But people in other areas will suffer from increased heat waves, coastal erosion, rising sea level, more erratic rainfall, and droughts.

Dịch: Nhưng người dân ở các khu vực khác sẽ phải hứng chịu các đợt nắng nóng gia tăng, xói mòn bờ biển, mực nước biển dâng cao, lượng mưa thất thường hơn và hạn hán.


Câu 5:

What may happen to diseases and insect pests as a result of global warming?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: The ranges of diseases and insect pests that are limited by temperature may expand, if other environmental conditions are also favourable.

Dịch: Phạm vi bệnh và côn trùng gây hại bị giới hạn bởi nhiệt độ có thể mở rộng, nếu các điều kiện môi trường khác cũng thuận lợi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận