Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 3. B: Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 59 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each question

Melody is a musical line that is the "tune" of the piece. ____ is the part you will probably be humming when you leave the concert!

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đại từ thay thế cho danh từ (melody)

Dịch: Melody là một dòng nhạc là "giai điệu" của tác phẩm. Đây là phần mà bạn có thể sẽ phải ngâm nga khi rời buổi hòa nhạc!


Câu 2:

Accompaniment is a musical line that is secondary ____ the melody; and accompaniment parts support the melody.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giới từ đi với tính từ (secondary to)

Dịch: Nhạc đệm là đường nét âm nhạc đứng thứ yếu sau giai điệu; và phần đệm hỗ trợ giai điệu.


Câu 3:

Unison is the sounding of the same note by two or more ____. In a unison piece of music, the players do not have different parts, but all play together.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Danh từ số nhiều đứng sau tính từ chỉ lượng

Dịch: Unison là âm thanh của cùng một nốt nhạc bởi hai hoặc nhiều người chơi. Trong một bản nhạc đồng thanh, những người chơi không có các phần khác nhau, nhưng đều chơi cùng nhau.


Câu 4:

The flute has a very high, light and beautiful sound much like ____ of a bird.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đại từ thay thế cho danh từ số ít (sound)

Dịch: Sáo có âm thanh cao, nhẹ và đẹp rất giống tiếng chim.


Câu 5:

What about ___________ the piano this afternoon?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cấu trúc What about + Ving: hãy cùng... dùng khi gợi ý cùng làm gì

Dịch: Chúng ta cùng chơi piano chiều nay nhé?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận