Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 4. D: Writing có đáp án

  • 62 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning

No one solution matches the needs of all communities.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Không có một giải pháp nào phù hợp với nhu cầu của tất cả cộng đồng.

D. Không có một giải pháp nào đáp ứng được nhu cầu của tất cả cộng đồng.


Câu 2:

Volunteering has a considerable impact on the education system itself.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Viết lại câu bằng việc thay thế cấu trúc câu từ chủ động sang bị động

Dịch: Hoạt động tình nguyện có tác động đáng kể đến hệ thống giáo dục.


Câu 3:

Volunteering makes a significant contribution to the economy all around the world.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Tình nguyện đóng góp đáng kể cho nền kinh tế trên toàn thế giới.

B. Nền kinh tế trên toàn thế giới được hưởng lợi đáng kể từ hoạt động tình nguyện.


Câu 4:

It is meaningful to save some pocket money for charity work.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Tiết kiệm được một ít tiền tiêu vặt để làm từ thiện thật là ý nghĩa.

B. Tiết kiệm một số tiền tiêu vặt để làm từ thiện là một việc làm có ý nghĩa.


Câu 5:

Nine volunteers were recruited to take part in the study.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Viết lại câu bằng việc thay thế cấu trúc câu từ bị động sang chủ động

Dịch: Chín tình nguyện viên đã được tuyển dụng để tham gia nghiên cứu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận