Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 5. B: Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 64 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer

In 1886 in the United States, a pharmacist named Dr. John Pemberton tried to invent a medicine because he wanted a cure for ____.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Những chứng/ căn bệnh đau đầu (nghĩa khái quát)

Dịch: Vào năm 1886 tại Hoa Kỳ, một dược sĩ tên là Tiến sĩ John Pemberton đã cố gắng phát minh ra một loại thuốc vì ông ấy muốn có một phương pháp chữa trị chứng đau đầu.


Câu 2:

The European Patent Convention, which was implemented in 1977, created a European Patent Office that can issue ____ European patent.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mạo từ không xác định đứng trước phụ âm /j/

Dịch: Công ước Bằng sáng chế Châu Âu, được thực hiện vào năm 1977, đã thành lập Văn phòng Sáng chế Châu Âu có thể cấp bằng sáng chế Châu Âu.


Câu 3:

The first American ____ the propelling of a boat by steam was William Henry, a gunsmith of Lancaster, Pennsylvania.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Động từ nguyên thể làm bổ tố cho danh từ có tính từ chỉ thứ tự đi kèm

Dịch: Người Mỹ đầu tiên cố gắng đẩy thuyền bằng hơi nước là William Henry, một thợ rèn súng ở Lancaster, Pennsylvania.


Câu 4:

The carbon dioxide gas given ____ by the fermenting vat was known as "fixed air".

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

give off: thải ra

Dịch: Khí carbon dioxide do thùng lên men thải ra được gọi là "không khí cố định".


Câu 5:

It is the classical Athenians who can probably lay claim ____ the invention of commercial advertising as we know it today.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

lay claim to ...: tuyên bố chủ quyền đối với ...

Dịch: Chính những người Athen cổ điển có lẽ có thể tuyên bố về việc phát minh ra quảng cáo thương mại như chúng ta biết ngày nay.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận