Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 5. C: Reading có đáp án

  • 50 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.

There are certain inventions and creations that people are aware of every day. There are, however, very few creations that we use our whole lives without ever thinking about or even seeing. But that is exactly what the London sewers are. Their creator, Joseph Bazalgette, may be remembered as more of an engineer than an inventor, but what he developed in London - the largest and most forward-thinking sewage system the world had ever seen - changed life in the city completely.

There was a sewage system in place beforehand, but all it did was transfer waste straight into the Thames. It was basically one massive open sewer pipe. By all accounts it created a truly awful smell, reaching its peak during the Great Stink of 1858. Even more worryingly, it caused serious health problems, such as cholera, because it contaminated the city's drinking supply. Something had to be done, and Bazalgette was the man to do it.

His solution was phenomenal: a new waste system that would divert the sewage eastwards away from the river and pump it out to sea. By 1865 most of the system was working, the main intercepting sewers used 318 million bricks and measured over 80 miles in length. To do all that work above ground would have been one thing, but to create it underground was something else altogether. The intricate maze of sewer pipes more than 100 years old was just unbelievable. And the most amazing thing is that it still functions today.

The reason is that when Bazalgette designed the tunnels, he estimated how much the population of London would increase in the next 100 years and worked out how large the tunnels would need to be to meet the needs of the future and keep the system flowing, which is why the sewers are still in working order today, and why in our eyes it should be seen as a huge inventing achievement.

 

Which of the following is the main idea of the passage?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thông tin từ đoạn 1, đặc biệt câu cuối: Joseph Bazalgette, may be remembered as more of an engineer than an inventor, but what he developed in London - the largest and most forward-thinking sewage system the world had ever seen - changed life in the city completely.

Dịch: Joseph Bazalgette, có thể được nhớ đến với tư cách là một kỹ sư hơn là một nhà phát minh, nhưng những gì ông phát triển ở London - hệ thống thoát nước lớn nhất và tiên tiến nhất mà thế giới từng thấy - đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của thành phố.


Câu 2:

Which of the following can be inferred from paragraph 1?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào câu: There are, however, very few creations that we use our whole lives without ever thinking about or even seeing. But that is exactly what the London sewers are.

Dịch: Tuy nhiên, có rất ít công trình sáng tạo mà chúng ta sử dụng cả đời mà không hề nghĩ đến hoặc thậm chí nhìn thấy. Nhưng đó chính xác là những gì các hệ thống cống ở London.


Câu 3:

The word "their" in the passage is closest in meaning to ____.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vào câu: But that is exactly what the London sewers are. Their creator, Joseph Bazalgette, may be remembered as more of an engineer than an inventor, but what he developed in London - the largest and most forward-thinking sewage system the world had ever seen - changed life in the city completely.

Dịch: Nhưng đó chính xác là những gì các hệ thống cống ở London. Người sáng tạo ra họ, Joseph Bazalgette, có thể được nhớ đến với tư cách là một kỹ sư hơn là một nhà phát minh, nhưng những gì ông phát triển ở London - hệ thống thoát nước lớn nhất và có tư duy tiến bộ nhất mà thế giới từng thấy - đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của thành phố.


Câu 4:

According to paragraph 2, what was the problem with the previous sewage system in London?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vào câu: By all accounts it created a truly awful smell, reaching its peak during the Great Stink of 1858. Even more worryingly, it caused serious health problems, such as cholera, because it contaminated the city's drinking supply.

Dịch: Bởi vì tất cả các lý do, nó tạo ra một mùi thực sự khủng khiếp, đạt đến đỉnh điểm trong cuộc Đại hôi thối năm 1858. Đáng lo ngại hơn, nó gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh tả, vì nó làm ô nhiễm nguồn cung cấp nước uống của thành phố.


Câu 5:

The phrase "by all accounts" in the passage is closest in meaning to ____.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Suy từ ngữ cảnh: (“by all accounts” có nghĩa là theo ý kiến nhiều người, bản thân từ “account" mang nghĩa là “lời giải thích” trong ngữ cảnh này).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận