Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 5. D: Writing có đáp án

  • 49 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning

Watt spent much time and money in making experiments, but nothing he tried succeeded.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Viết lại câu bằng cách đổi liên từ but → although

Dịch: Watt đã dành nhiều thời gian và tiền bạc để thực hiện các thí nghiệm, nhưng không có gì anh ấy thử thành công.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences given

Engineering is a process for developing solutions to problems. Inventing is a process for creating things that didn't exist before.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Kết hợp câu sử dụng liên từ “but” tạo câu ghép

Dịch: Kỹ thuật là một quá trình phát triển các giải pháp cho các vấn đề. Phát minh là một quá trình để tạo ra những thứ không tồn tại trước đây.


Câu 3:

Inventors' and engineers' initial ideas rarely solve a problem. Instead, they try different ideas, learn from mistakes, and try again.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kết hợp câu bằng sử dụng cấu trúc nhấn mạnh (yêu cầu đảo ngữ)

Dịch: Ý tưởng ban đầu của các nhà phát minh và kỹ sư hiếm khi giải quyết được vấn đề. Thay vào đó, họ thử các ý tưởng khác nhau, học hỏi từ những sai lầm và thử lại.


Câu 4:

The story of each invention is interwoven with that of the life of its inventor. The lives of inventors furnish materials of the highest educative value.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kết hợp câu bằng cách sử dụng liên từ because tạo mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do

Dịch: Câu chuyện của mỗi phát minh được đan xen với câu chuyện về cuộc đời của người phát minh ra nó. Cuộc đời của các nhà phát minh cung cấp những tài liệu có giá trị giáo dục cao nhất.


Câu 5:

Dr. Percy Spencer invented the microwave oven. The invention happened by accident.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kết hợp câu bằng cách sử dụng từ phái sinh (accident → accidental)

Dịch: Tiến sĩ Percy Spencer đã phát minh ra lò vi sóng. Việc phát minh ra một cách tình cờ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận