Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 6. D: Writing có đáp án

  • 44 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the first sentence.

The roles that men and women play in society are not biologically determined.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thay đổi cấu trúc câu dùng cấu trúc nhấn mạnh: It be... that

Dịch: Vai trò của nam giới và phụ nữ trong xã hội không được xác định về mặt sinh học.

A. Không phải sinh học xác định vai trò của nam giới và phụ nữ trong xã hội.


Câu 2:

Gender equality cannot be achieved without the backing and enforcement of institutions.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thay đổi cấu trúc câu dùng ngữ giới từ “but for” thay cho giới từ “without”

Dịch: Bình đẳng giới không thể đạt được nếu không có sự hỗ trợ và thực thi của các thể chế.


Câu 3:

Six out of ten of the world's poorest people are women.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thay đổi cấu trúc câu dùng bằng sử dụng cụm danh từ tương đương

Dịch: Sáu trong số mười người nghèo nhất thế giới là phụ nữ.


Câu 4:

Urbanization and technology create unexpected opportunities for women.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thay đổi cấu trúc câu dùng bằng thay đổi thể của động từ (chủ động → bị động)

Dịch: Đô thị hóa và công nghệ tạo ra những cơ hội không ngờ cho phụ nữ.


Câu 5:

About two thirds of the world's illiterate adults are women.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Khoảng 2/3 số người trưởng thành mù chữ trên thế giới là phụ nữ.

A. Phụ nữ chiếm khoảng 2/3 số người trưởng thành mù chữ trên thế giới.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận