Trắc nghiệm Tiếng anh 10 Unit 7. D: Writing có đáp án

  • 44 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

People from diverse cultures can make American companies more productive and profitable.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thay đổi cấu trúc câu bằng cách chuyển thể của động từ (chủ động → bị động)

Dịch: Những người đến từ các nền văn hóa đa dạng có thể làm cho các công ty Mỹ hoạt động hiệu quả hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn.


Câu 2:

Dying languages and urbanization are threats to cultural diversity.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thay đổi cấu trúc câu bằng cách chuyển thể của động từ (chủ động → bị động)

Dịch: Ngôn ngữ chết và đô thị hóa là những mối đe dọa đối với sự đa dạng văn hóa.


Câu 3:

When we interact and try to understand others, we will not judge them.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thay đổi cấu trúc câu bằng cách thay thế liên từ

Dịch: Khi chúng ta tương tác và cố gắng hiểu người khác, chúng ta sẽ không đánh giá họ.


Câu 4:

Cultural diversity in the workplace can sometimes lead to intercultural conflicts.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thay đổi cấu trúc câu bằng cách thay động từ đồng nghĩa

Dịch: Sự đa dạng văn hóa tại nơi làm việc đôi khi có thể dẫn đến xung đột giữa các nền văn hóa.


Câu 5:

Learning about cultural differences can actually bring people closer together.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thay đổi cấu trúc câu bằng cách chuyển thể của động từ (chủ động → bị động)

Dịch: Tìm hiểu về sự khác biệt văn hóa thực sự có thể mang mọi người đến gần nhau hơn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận